Tom Hammond and Sydney White feeding sheep, c1960s